Analize izvodljivosti projekta

Analize izvodljivosti projekta

Analiza i tumačenje urbanističkih, funkcionalnih, oblikovnih, tehničkih, fizikalnih, energetskih, ekoloških međuodnosa na konkretnoj parceli ili području interesa, razrada procesa projektiranja sa stručnim suradnicima, proces i uvjeti projekta sa nadležnim uredima vlasti te mogućnosti ishođenja dozvola.

Varijante idejnih rješenja

Varijante idejnih rješenja

Izrada projektnog zadatka sa ključnim smjernicama za izradu idejnih rješenja, ispitivanje mogućih rješenja temeljno različitih zahtjeva, proširivanja projektnog rješenja i zadatka, izrada varijanti idejnih rješenja i sl.

Idejni projekt

Idejni projekt

Izrada, usuglašavanje i razrada idejnog rješenja u idejni projekt za ishođenje posebnih uvjeta, lokacijskih uvjeta te prijave na natječaje.

Glavni projekt

Glavni projekt

Izrada i koordinacija pojedinih struka na tehničkom rješenju građevine, ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, ispunjavanje zahtjeva i propisanih uvjeta. Glavni projekt kao cjelovito rješenje građevine služi za ishođenje lokacijske dozvole, građevinske dozvole te drugih povezanih rješenja, potvrda te dozvola. Glavni projekt se kao takav sastoji od projekata, elaborata, istražnih radova inženjerskih struka koje su potrebne za definiranje cjelovitog rješenja građevine.

Izvedbeni projekt

Izvedbeni projekt

Izrada izvedbene dokumentacije za izvođenje tj. izrada tehničkih rješenja za izvođače radova za kategorije projekata gdje se traži detaljna razrada radi točnije, brže i usklađenije izgradnje. Izvedbeni projekt sadrži sve grafičke prikaze i detalje koje je potrebno imati na gradilištu.

Etažiranja

Etažiranja

Izrada elaborata etažiranja za građevine s više suvlasnika sa definiranom raspodjelom privatnog i zajedničkog prostora te predloženim upisom vlasničkih udjela u građevini.

3D vizualizacija projekta

3D vizualizacija projekta

Izrada prostornih modela s odabirom materijala kako bi se što vjernije prikazala vizija projektanta i naručitelja. Moguća izrada animacija te fotorealističnih slika eksterijera i interijera.

Projekti i elaborati postojećeg/izvedenog stanja

Projekti i elaborati postojećeg/izvedenog stanja

Snimanje građevina te grafički prikaz njihovog postojećeg stanja. Elaborat postojećeg tehničkog stanja građevine sa analizom svih bitnih zahtjeva za građevinu te njenih nedostataka.

Ishođenje lokacijskih uvjeta, posebnih uvjeta građenja i uvjeta priključenja, rješenja o uvjetima građenja te zastupanje naručitelja

Ishođenje lokacijskih uvjeta, posebnih uvjeta građenja i uvjeta priključenja, rješenja o uvjetima građenja te zastupanje naručitelja

Ishođenje propisa, uvjeta te uvjeta priključenja propisanih Zakonom od javnopravnih tijela ili nadležnih poduzeća za koje nudimo zastupanje naručitelja u predmetima.

Tender dokumentacija/Troškovnici

Tender dokumentacija/Troškovnici

Dokument troškovnika sadrži stavke radova koje se izvode s opisom materijala i uvjetima izrade/ugradnje i sl. Stavke troškovnika sadrže opis, jedinicu mjere, količinu te jediničnu cijenu. Na osnovu troškovnika izvođači radova sa svojim jediničnim cijenama daju ponude za izvođenje radova. Tender dokumentacija obuhvaća troškovnike svih inženjerskih struka iz projekta za pribavljanje ponuda prema uvjetima naručitelja.

Vođenje projekata

Vođenje projekata

Pružanje usluga visokostručnog specijalističkog konzultanta za savjetodavno-stručna pitanja iz projektiranja, organizacije te izvedbe projekta. Rukovođenje operativnim poslovanjem u svim fazama projekta.

Projektantski nadzor

Projektantski nadzor

Nadzor projektanta nad pojedinostima izvođenja te oblikovanja građevine.

Stručni nadzor

Stručni nadzor

Stručni nadzor uključuje nadzor nad izvođenjem radova te osiguranje ispunjavanja uvjeta i temeljnih zahtjeva definiranih glavnim projektom i građevinskom dozvolom u skladu sa važećim propisima i normama. Ovisno o veličini i složenosti građevine investitor imenuje jednog ili više nadzornih inženjera odgovarajuće struke.

Tehničko savjetovanje

Tehničko savjetovanje 

• Tehničko savjetovanje naručitelja/investitora za organizaciju istražnih ispitivanja
• organizaciju geodetskih radova
• organizaciju snimanja postojećeg terena te snimanje postojećih infrastrukturnih priključaka i instalacija
• organizacija i provedba natječaja te prijedlog optimalnog izvoditelja
• savjetovanje i izrada potrebnih ugovora za građenje
• uvođenje izvođača u posao te organizacija svih sudionika
• ishođenje suglasnosti za početak građenja
• primopredaja objekta i ishođenje uporabne dozvole
• praćenje objekta u garantnom roku 

Procjena vrijednosti nekretnina

Procjena vrijednosti nekretnina

Za naručitelja pružamo uslugu izrade elaborata procjene vrijednosti nekretnine prema važećim propisima.

Projekt uklanjanja građevine

Projekt uklanjanja građevine

Analiza postojeće tehničke dokumentacije i izrada projekta uklanjanja građevine s obračunom za priznavanje komunalnog i vodnog doprinosa.

Energetska obnova

Energetska obnova

Izrađujemo projekte energetske obnove zgrada. Pripremamo potpunu dokumentaciju i prijavljujemo na natječaj.Projektiramo objekte svih vrsta, veličina i namjena – obiteljske kuće, višestambene zgrade, poslovne i javne zgrade, škole, vrtiće, fakultete, bolnice, zdravstvene i kulturne ustanove, hotele, sportske i rekreacijske objekte, apartmane, crkve, vjerske objekte, tvornice, spremišta, staze, ceste, obale, krajobraze, spomenike, vrtove, interijer i dr.

U suradnji s partnerima realiziramo sve vrste projekata. Preuzimamo izradu kompletne projektne dokumentacije za sve vrste radova kao npr. izgradnja, rekonstrukcija, prenamjena, adaptacija te ishođenje svih potrebnih uvjeta i dozvola potrebnih za početak građenja.” 


O nama

Realizacija Vaše investicije naš je posao. Primjenom stručnih znanja uz pomoć suvremenih tehnologija nudimo inovativna i racionalna rješenja za Vaš projekt. Naši ciljevi su izrada vrhunski kvalitetne projektne dokumentacije i s tim povezano izvođenje. Osiguranje kvalitete i stručni nadzor nad izvođenjem radova korak je kojem posvećujemo najviše pažnje. Vrijednost Vašeg ulaganja postižemo sinergijom inženjerstva s arhitekturom i drugim specijalizacijama za kompletnu cjelovitost i funkcionalnost Vaše građevine. Naša filozofija ne dolazi od nas samih, već od drugih uspješnih inženjera: 

„Ako se s nama osjećate ugodno i kao da ste na pravom mjestu, taj će nam optimizam privući Vama slične ljude - dobre i ambiciozne klijente, a to će potvrditi naš trud te nam pružiti zadovoljstvo i ponos našim radom. Tako će naš entuzijazam rasti, a baš takav entuzijazam potreban je za početak novog projekta. (Sir Ove Arup)” Sir Ove Arup.

Partneri

Kontakt

Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Dinko Hrehorović

Adresa:

Vatroslava Lisinskog 18, Đakovo, Croatia

Mobitel:

+385 91 2811 009

E-mail:

dhrehorovic@gmail.com